top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1.

Style Sublime levert haar diensten en producten  onder huidige algemene voorwaarden. Telkens een klant beroep doet op de diensten van Style Sublime wordt de klant geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden gemaakt.

Artikel 2.

Alle producten of diensten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Style Sublime, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de klant is de opdracht toe te vertrouwen aan één van de medewerkers van Style Sublime. Style Sublime heeft tevens de mogelijkheid om bepaalde opdrachten uit te besteden aan medewerkers of externe medewerkers die geen deel uitmaken van Style Sublime voor de uitvoering van bepaalde specifieke opdrachten.

Artikel 3.

De overeenkomst tussen Style Sublime en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten geplaatst via de website door de Klant, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Style Sublime. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. 

Artikel 4.

De klant verbindt er zich toe alle nuttige gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, tijdig te verstrekken.  De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Style Sublime verstrekte informatie, opdat Style Sublime naar behoren en volgens de professionele maatstaven haar dienst kan uitvoeren of product kan leveren.

Artikel 5.

Het leveren van diensten en producten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de klant. De verbintenis die Style Sublime levert is een inspanningsverbintenis die zij tot haar best vermogen zal uitvoeren, doch in geen geval een resultaatsverbintenis. Style Sublime garandeert nooit een bepaald resultaat.

Voor de bestelling van producten, is een bevestiging pas mogelijk na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten door de Klant. Style Sublime blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling. 

Bestellingen zijn niet bindend voor Style Sublime zolang deze, na het doorlopen van het bestelproces niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.

De leveringstermijn van producten kan slechts bij benadering worden vastgelegd, aangezien dit in bepaalde gevallen afhankelijk is van het gebrek aan stock bij hun fabrikanten. Deze mogelijke vertraging kan niet  leiden tot  schadevergoeding.

De risico-overdracht van de producten vindt plaats op het moment van de sluiting van de overeenkomst in geval van standaard verzending. De klant draagt vanaf dat ogenblik het risico.

 

 

Artikel 6.

Prijzen van diensten

De Klant ontvangt een factuur voor het te betalen bedrag. Op de facturen van Style Sublime is 21% BTW van toepassing, behoudens toepassing van de BTW-vrijstelling die Style Sublime zou genieten. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

Prijzen van producten

De op de webshop aangegeven verkoopprijzen voor producten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere verplichte (wettelijke) heffingen worden opgelegd. Na betaling ontvangt de klant een factuur. 

Er worden geen verzendings- of leveringskosten ten laste van de klant gelegd, tenzij uitdrukkelijk vermeld bij de bestelling.

 

Artikel 7.

De facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending. Na het verstrijken van de betalingstermijn en bij gebrek aan terecht bevonden protest is Style Sublime  gerechtigd op – van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling - een contractuele nalatigheidsintrest aan een rentevoet van 1% per begonnen maand, meer een forfaitair schadebeding van 10% over de nog openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 2.500,00, onverminderd het recht van Style Sublime om de eventuele meer geleden schade te bewijzen en op de klant te verhalen. Indien de klant niet akkoord gaat met de aangerekende facturen, moet hij deze binnen een termijn van 15 dagen schriftelijk en per aangetekende brief protesteren.

 

Artikel 8.

Online betalingen vinden plaats direct na de bestelling. Style Sublime biedt de mogelijkheid om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van de website zelf.

Door het plaatsen van een bestelling en betaling via de webshop van Style Sublime verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn. 

Geen enkele bestelling wordt gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling te ontvangen.

Style Sublime aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.

 

Artikel 9.

Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Artikel 10.

Alle vermogens- en morele rechten m.b.t. de werken die Style Sublime bij de uitvoering van de aan haar bestelde diensten of producten creëert of ontwerpt komt exclusief toe aan Style Sublime.

Behoudens uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van Style Sublime is de klant niet toegelaten de diensten of producten gecreëerd door Style Sublime op eender welke wijze te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren, dit noch aan derden noch aan eventuele verbonden of verwante (rechts)personen, waaronder familie of gelieerde ondernemingen. Het is de klant uitsluitend toegestaan om de door Style Sublime geleverde diensten en of producten aan te wenden voor eigen gebruik, op een normale en gebruikelijke wijze, op de wijze die de diensten en of producten van Style Sublime initieel beoogde.

 

Artikel 11.

De bestelling van diensten zoals coaching traject, workshops, coachingsessies sessie kan door de klant enkel rechtsgeldig worden geannuleerd bij een per post aangetekend schrijven of per e-mail. In dit laatste geval is de annulatie slechts geldig wanneer Style Sublime een bevestiging van ontvangst aan de klant heeft gestuurd.

Bij annulering van een dienst door de klant 20 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum, wordt 60 EUR, vermeerderd met 21% BTW en andere kosten en heffingen, als forfaitaire annuleringskost aangerekend, met een minimum van 72,60 EUR, 21% BTW inclusief.

Bestellingen van (online) producten kunnen niet geannuleerd worden, noch geretourneerd eens het product werd ontvangen, aangezien het product geleverd werd tijdens de wettelijke herroepingstermijn van de (online) aankoop (op afstand).

 

 

Artikel 12.

Style Sublime is gehouden aan de bewoordingen van de algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van Style Sublime is verder beperkt in de mate dit dwingend werd opgelegd door de wetgever.

Een eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Style Sublime wordt uitbetaald, Style Sublime is onderschrijver van de aansprakelijkheidsverzekering bij NV Belfius Verzekeringen onder polisnummer 113025603.  In onderling overleg met de klant kunnen aanvullende aansprakelijkheidsverzekeringen worden afgesloten, waarvan de premies integraal ten laste van de klant komen. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Style Sublime de schade niet dekt, kan de klant hoogstens aanspraak maken op een schadevergoeding waarvan de omvang beperkt is tot de prijs van het product of de dienstverlening.

Artikel 13.

Style Sublime doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of een informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de klant om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van zijn eigen computer of het eigen informaticasysteem. Style Sublime kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zouden kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten van Style Sublime.

Verder zorgt Style Sublime dat de website en de webshop 7 dagen op 7 en 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn.

Zo door onderhoud, website- of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van Style Sublime, toegang tot de site onderbroken wordt, kan Style Sublime niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen, evenmin voor (on-) rechtstreekse schade veroorzaakt door het gebruik van de website of de webshop, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product.

Style Sublime kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van overmacht, zoals ziekte, quarantaine, of het niet voorradig zijn van bepaalde producten (niet-limitatieve oplijsting). Bij overmacht zal Style Sublime de klant onmiddellijk schriftelijk verwittigen.

Artikel 14.

 Indien één of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan, de rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het Belgisch Recht en de toepasselijke regels. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde.

Artikel 15.

Op de facturen van Style Sublime is BTW-percentage van 21% verschuldigd, behoudens wanneer Style Sublime u expliciet meedeelt te kunnen genieten van BTW-vrijstelling.

bottom of page